Regulamin serwisu

§ 1. Definicje

1.1
XpressLane – właściciel serwisu https://www.xpresslane.pl/, firma:
XpressLane sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-211), przy ul. Bohaterów Warszawy 28, NIP: , REGON: , adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 736 858 951.

1.2
Sprzedawca – Sprzedawcą jest firma XpressLane sp. z o.o. – zdefiniowana w punkcie 1.1 niniejszego regulaminu.

1.3
Usługodawca – Usługodawcą dla potrzeb niniejszego regulaminu określa się Sprzedawcę, który to został zdefiniowany w ust. 1.2 niniejszego Regulaminu. Usługodawca zgodnie z prawem przewozowym świadczy usługi przewozów okazjonalnych.

1.4
Pasażer – Jest to osoba korzystająca ze środka transportu w ramach zawartej Umowy Sprzedaży (zwaną umownie w dalszej części tego regulaminu Umową Przewozu) z XpressLane sp. z o.o.

1.5
Konsument – Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6
Umowa Sprzedaży Zwana umownie w niniejszym regulaminie „Umową Przewozu”, jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem, a Pasażerem, na podstawie której Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem Pasażerów i ich bagaż na określonej przez Pasażera trasie i w określonym przez Pasażera terminie.

1.7
Sklep internetowy – serwis umożliwiający składanie Rezerwacji oraz zapytań przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzony przez Sprzedawcę, stanowiący zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępny pod adresem internetowym: https://www.xpresslane.pl/.

1.8
Rezerwacja – usługa będąca częścią serwisu https://www.xpresslane.pl/ udostępniana Klientom przez XpressLane, będąca oświadczeniem woli Klienta składanym za pomocą Formularza Rezerwacji Przejazdu, wyrażającym bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Przewozu na odległość, składana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określająca Usługę, co do której Klient składa ofertę zawarcia Umowy Przewozu oraz dane Klienta konieczne do ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Przewozu.

1.9
Formularz Rezerwacji Przejazdu – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej https://www.xpresslane.pl/ umożliwiający złożenie Rezerwacji, poprzez określenie warunków Umowy Przewozu, w tym sposobu realizacji usługi, płatności.

1.10
Przewoźnik – Usługodawca wykonujący przewóz Pasażerów na zlecenie Pasażera przeznaczonym konstrukcyjnie do tego pojazdem na podstawie stosownej licencji.

1.11
Wymagania Techniczne – są to minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej https://www.xpresslane.pl/, zawarcia Umowy Przewozu, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w zaktualizowaną przeglądarkę internetową. W celu zawarcia Umowy Przewozu Klient musi posiadać ważny adres e-mail.

§ 2. Informacje ogólne

2.1
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów przewozu znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego https://www.xpresslane.pl/, za ceny określone na odpowiednich podstronach Sklepu.

2.2
Strona internetowa prowadzi internetową sprzedaż usług transportowych przewozu osób.

2.3
Usługodawca – XpressLane, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.4
Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania Rezerwacji w Sklepie internetowym.

§ 3. Zasady świadczenia usług

3.1
Ceny usług znajdujących się w asortymencie Strony internetowej są wyrażone w złotych polskich. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji oferty Strony internetowej, cen usług, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych usług.

3.2
Rezerwacji umowy przewozu mogą dokonywać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.3
Klient obowiązuje się w szczególności do:
3.3.1 Podawania w formularzach dostępnych na stronie htttps://www.xpresslane.pl/ prawdziwych, aktualnych danych Klienta.
3.3.2 Niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Przewozu, w zakresie koniecznym dla prawidłowego jej wykonania. Klientowi przysługuje możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas wypełniania formularzy dostępnych na stronie htttps://www.xpresslane.pl/ w każdym czasie, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonu.
3.3.3 Niezakłócania działalności Sprzedawcy i Sklepu Internetowego w ramach korzystania z usług i funkcjonalności dostępnych na stronie https://www.xpresslane.pl/.
3.3.4 Korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zwyczajami i zasadami współżycia społecznego z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę.

3.4
Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

3.5
XpressLane Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (np. hacking i inne oszustwa).

3.6
XpressLane Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu usług przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą PayU.

§ 4. Warunki zawarcia umowy przewozu

4.1
Zawarcie Umowy Przewozu między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji.

4.2
Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie rezerwacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
4.2.1 Klient wypełnia formularz rezerwacji przejazdu znajdujący się na stronie internetowej https://www.xpresslane.pl/ w zakładce „REZERWUJ PRZEJAZD ONLINE”.
4.2.2 Klient samodzielnie wypełnia formularz rezerwacji przejazdu w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Przewozu. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W Formularzu Rezerwacji Przejazdu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Przewozu: adres / miejsce, z którego klient życzy sobie zostać odebranym lub adres do którego życzy sobie zostać dowiezionym przez przewoźnika. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wymagane jest podanie nazwy firmy, a jeżeli zażądali oni w ramach formularza rezerwacji przejazdu wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza rezerwacji przejazdu lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących usługi lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę usługi, np. w celu spersonalizowania usługi.
4.2.3 Klient wybiera sposób zapłaty i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu rezerwacji przejazdu sumarycznych kosztów realizacji Umowy Przewozu.
4.2.4 Klient przesyła Sprzedawcy Formularz Rezerwacji Przejazdu (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Rezerwuję i płacę”). W celu złożenia rezerwacji przejazdu wymagana jest od Klienta akceptacja Regulaminu.
4.2.5 W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności.

4.3
Po zweryfikowaniu rezerwacji, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z:

4.3.1
potwierdzeniem przyjęcia oferty na usługę, złożonej w ramach rezerwacji i potwierdzeniem zawarcia Umowy Przewozu (akceptacja rezerwacji w zakresie usług wskazanych w wiadomości) poprzez wysłanie w załączniku Biletu uprawniającego do przejazdu, na który złożona została Rezerwacja; lub

4.3.2
informacją o braku możliwości przyjęcia oferty na usługę, złożonej w ramach rezerwacji, z przyczyn wskazanych w pkt 5 ust. 5.2 poniżej (brak płatności).

4.4
Umowa Przewozu zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta płatności oraz otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4.2 lit. 4.2.1 powyżej w zakresie wskazanych w niej Usług.

4.5
Zakup biletu i zawarcie umowy przewozu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, a także jego akceptację.

4.6
Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.

4.7
W przypadku braku możliwości przyjęcia złożonej w ramach Rezerwacji oferty, XpressLane skontaktuje się z Klientem w celu:
4.7.1 Poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia złożonej w ramach Rezerwacji oferty zawarcia Umowy Przewozu; lub
4.7.2 Potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Rezerwacji w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć ofertę zawarcia Umowy Przewozu. Wówczas Klient może anulować w całości złożoną Rezerwację, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Rezerwacji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jej realizacji. W przypadku anulowania Rezerwacji, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 4.8 poniżej.

4.8
W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonej w ramach Rezerwacji, Umowa Przewozu w zakresie wskazanych przez XpressLane usług nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Przewozu nie została zawarta. Postanowienia pkt 8 ust. 8.3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4.9
Sprzedawca może informować Klienta o statusie Rezerwacji wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

4.10
O łącznej cenie wraz z podatkami usługi będącej przedmiotem Rezerwacji, innych kosztach związanych z wykonaniem Umowy Przewozu oraz obowiązkowi ich uiszczenia Klient informowany jest w trakcie składania Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Przewozu.

4.11
Pasażer, który zawarł Umowę przewozu ma możliwość przebookowania lub anulowania biletu za pośrednictwem biura obsługi klienta XpressLane na następujących warunkach:
W przypadku zmiany terminu wyjazdu (przebookowanie):
– powyżej (lub równo) 48 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu możliwość zmiany terminu wyjazdu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (może wystąpić dopłata, jeżeli bilety w zmienionym terminie będą droższe)
– w przypadku przebookowania w terminie poniżej 48 godzin, ale powyżej (lub równo) 24 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu, zmiana terminu wyjazdu oznacza dopłatę serwisową w wysokości 25% ceny pierwotnej biletu
– poniżej 24 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu brak możliwości zmiany terminu i tym samym brak możliwości dokonania zwrotu środków
W przypadku zwrotu pieniędzy (anulowanie biletu):
– powyżej (lub równo) 48 godzin, a mniej niż 72 godziny przed planowym rozpoczęciem przewozu nastąpi potrącenie opłaty serwisowej w wysokości 25% wartości ceny pierwotnego biletu

– poniżej 48 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu brak możliwości zwrotu pieniędzy.
– powyżej (lub równo) 72 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu nastąpi potrącenie opłaty serwisowej w wysokości 10% wartości ceny pierwotnego biletu.

4.12
W przypadku niewykorzystanego lub częściowo niewykorzystanego biletu przez Pasażera opłata za przewóz nie podlega zwrotowi.

4.13
Bilety sprzedawane przez XpressLane za pośrednictwem serwisu xpresslane.pl stanowią fakturę VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług. W przypadku konsumentów (nie posługujących się numerem NIP) wystawiana jest faktura imienna. Konsument zgadza się w pełni świadomie i dobrowolnie na wystawienie faktury imiennej poprzez zapoznanie się z regulaminem serwisu oraz wyrażenie zgody za pośrednictwem stosownego przycisku wyboru na etapie składania Rezerwacji. Każdy nabywca, który dokonuje zakupu biletu za pośrednictwem serwisu xpresslane.pl zobowiązany jest do określenia na etapie składania rezerwacji, czy oczekuje faktury jako przedsiębiorca – zaznaczając w tym celu przycisk wyboru „Faktura VAT”, podając numer NIP oraz pozostałe niezbędne dane na etapie składania rezerwacji, czy też jako konsument (faktury imiennej). Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany rodzaju faktury, tj. z faktury imiennej na fakturę dla przedsiębiorcy.

§ 5. Sposoby płatności za usługę

5.1
XpressLane umożliwia swoim klientom następujące formy płatności w przypadku usług sprzedawanych zdalnie, za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem https://xpresslane.pl/:
5.1.1 Płatności elektroniczne, a także płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionego przez Usługodawcę serwisu.
5.1.2 Sprzedawca umożliwia Klientom dokonanie Rezerwacji po uprzednim skontaktowaniu się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu. W takim wypadku celem dokonania Rezerwacji przejazdu, Klient zobowiązany jest podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a także dane dotyczące Umowy Przewozu niezbędne do jej wykonania: między innymi adres / miejsce, z którego klient życzy sobie zostać odebranym lub do którego życzy sobie zostać dowiezionym przez przewoźnika.

5.2
W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną, płatność kartą płatniczą, albo płatność za pośrednictwem aplikacji mobilnej Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności wysyłając wiadomość e-mail. Klient do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Rezerwacji może anulować ją bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, bądź telefonicznie, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

§ 6. Prawa i obowiązki XpressLane

6.1
Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy Przewozu zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym wypadku, odstąpienie od Umowy Przewozu może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1
Konsument, który zawarł umowę przewozu na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia zgodnie z „Ustawowym prawem odstąpienia”. Powiadomienie o odstąpieniu musi zostać wyrażone w formie pisemnej. Odstąpienie od Umowy przewozu w formie pisemnej należy kierować na adres poczty elektronicznej [email protected].

7.2
Zwrotu należności z tytułu odstąpienia od Umowy przewozu dokonuje się na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty. W przypadku zmiany rachunku bankowego na nowy, zwrotu dokonuje się na numer rachunku bankowego wskazany przez użytkownika serwisu xpresslane.pl.

7.3
Po wykonaniu w pełni świadczonej przez XpressLane usługi – Umowy Przewozu, za wyraźną zgodą konsumenta, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

7.4
W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.5
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2019 r. 0.134 z późniejszymi zmianami) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 7.1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, o czym mowa w pkt. 7.3 powyżej.

7.6
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.7
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy usługi. Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy usługi innego niż najtańszy zwykły sposób dostępny w Sklepie Internetowym).

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

8.1
W rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1063 z późniejszymi zmianami) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2
Klient o którym mowa w ust. 8.1 niniejszego regulaminu, uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1063 z późniejszymi zmianami) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość.

8.3
Klient o którym mowa w ust. 8.1 niniejszego regulaminu, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.4
W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.5
Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy: ustawa z dnia 29 maja 2000 Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93; z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin usług (Regulamin przewozu).