Regulamin usług

§ Definicje

Przewoźnik – Usługodawca wykonujący przewóz Pasażerów na zlecenie Pasażera przeznaczonym konstrukcyjnie do tego pojazdem na podstawie licencji.

Usługodawca – Usługodawcą świadczącym usługę przewozów okazjonalnych jest firma XpressLane Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Bohaterow Warszawy 28 75-211, kontakt tel.:+48 736 858 951.

Usługobiorca – Usługobiorca jest to osoba (podmiot), która korzysta z usługi wykonanej na jego rzecz przez usługodawcę.

Umowa przewozu – Jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, na podstawie której Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem Pasażerów i ich bagaż na określonej trasie i w określonym terminie.

Bilet elektroniczny – Umownie jest to dokument uprawniający do przejazdu okazjonalnego oferowanego przez usługodawcę w ramach umowy przewozu. Bilet nie może być odstąpiony innej osobie.

Mikrobus – Samochód osobowy, który nie jest autobusem i przeznaczony jest do przewozu na miejscach siedzących od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą. Zgodnie z art. 2 pkt 41 Prawo o ruchu drogowym, autobusem jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

§ Regulamin przewozu

1.
Ponieważ usługodawca oferuje na stronie www.xpresslane.pl przejazdy okazjonalne, godziny przyjazdu widoczne na stronie www.xpesslane.pl są godzinami przykładowymi.

2.
Warunkiem zawarcia umowy przewozu między Pasażerem, a Usługodawcą jest nabycie ważnego biletu na oferowany przez Usługodawcę przejazd okazjonalny po uprzednim podaniu przez Pasażera danych niezbędnych do realizacji usługi. Nabycie ważnej rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją warunków przewozu.
2.a.
Ważny bilet elektroniczny powinien zawierać:
– imię i nazwisko pasażera legitymującego się dokumentem ją potwierdzającym w czasie podróży;
– określenie miejsca początkowego i docelowego podróży oraz datę i godzinę rozpoczęcia;
– nazwę przewoźnika;
– kwotę opłaconą za bilet elektroniczny;
2.b. Po nabyciu biletu elektronicznego na przejazd Pasażer zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych w nim zawartych;

3.
Pasażer zobowiązany jest stawić się w umówionym miejscu i godzinie podanych wcześniej w formularzu rezerwacji.

4.
Przewoźnik zobowiązuje się do skontaktowania z usługobiorcą telefonicznie przed planowanym przybyciem na miejsce wskazane przez usługobiorcę w rezerwacji, podając przybliżony czas przybycia.

5.
Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy pojazd, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.

6.
W pojeździe realizującym umowę przewozu surowo zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się również palenia tytoniu, używania e-papierosów, zapalniczek, zapałek oraz wszelkich innych przedmiotów uważanych z definicji za otwarty ogień.

§ Prawa i obowiązki pasażera

1.
Pasażer zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.

2.
Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego.

3.
Pasażerowie są zobowiązani do stosowania się do zaleceń kierowcy wykonującego przejazd. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego.

4.
Radia, magnetofony i inne urządzenia grające pasażerów w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.

5.
Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu i zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

6.
W przypadku przewozów międzynarodowych, pasażer odbywający podróż z przekroczeniem granicy państwa jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ uprawniający do przekroczenia granicy, wymaganą wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli dokumenty takie są wymagane.

7.
W przewozie międzynarodowym pasażer nie będący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wyjazdu z tego terytorium, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach Dz. U. 2006, Nr 234, poz. 1694. Jeżeli przewóz, zgodnie z treścią umowy przewozu, odbywa się przez terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, pasażer nie będący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży, np. paszport oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przez które odbywa się przewóz.

8.
Przy wsiadaniu do pojazdu pasażer, o którym mowa w pkt. 5-6 obowiązany jest okazać kierowcy dokumenty wskazane w pkt. 5 i 6.

9.
Kierowca może odmówić wykonania przewozu w razie nie posiadania przez pasażera dokumentów, o których mowa w pkt. 5 i 6.

10.
W przypadku stwierdzenia przez uprawnione organy, że pasażerowi nie przysługuje prawo wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opuszczenia tego terytorium lub wjazdu na terytorium albo opuszczenia terytorium innego państwa, usługodawca XpressLane Sp. z o.o. nie ponosi kosztów kar poniesionych z tego tytułu uregulowanych w przepisach poszczególnych państw.

§ Osoby niepełnoletnie, a przewóz

1.
Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.

2.
Dzieci pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osobę małoletnią podróżującą bez opieki. Za działania osoby małoletniej ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenie powinno zostać przekazane kierowcy realizującemu Twój przejazd przed jego rozpoczęciem.

§ Przewóz zwierząt

1.
Przewóz zwierząt jest zabroniony.

§ Prawa i obowiązki przewoźnika

1.
Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

2.
Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:
1) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom; dotyczy to m.in. kolizji drogowych, wypadków, klęsk żywiołowych, trudnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu pasażerów;
2) klient nie zastosował się do przepisów przewozowych;
3) ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.
Ograniczenia związane z przewozem mogą polegać na całkowitym lub częściowym zawieszeniu przewozu, wyłączeniu punktów odprawy, bądź też zawieszeniu przewozu we wskazanych dniach.

3.
Przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. Przewóz może być wykonywany przez kilku przewoźników tej samej lub różnych gałęzi transportu na podstawie jednej umowy przewozu i jednego dokumentu przewozowego.

4.
Surowo zabronione jest korzystanie przez kierowcę realizującego przewóz z telefonu wymagającego trzymania słuchawki, bądź mikrofonu w sposób uniemożliwiający mu bezpieczne prowadzenie pojazdu. Kierowcy zobowiązani są do używania tylko i wyłącznie urządzeń bezprzewodowych pozwalających na bezpieczną komunikację w trakcie wykonywania przewozu.

5.
Za rzeczy oraz bagaż, które Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, tylko wtedy jeżeli szkoda powstała wyłącznie z jego winy.

6.
Przewoźnik odpowiada za rzeczy Pasażera umieszczone podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia tylko wtedy jeżeli ponosi za to winę.

7.
Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy skradzione bądź zagubione.

8.
Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia tylko wtedy jeżeli ponosi za to winę.

§ Bagaż

1.
Pasażer może zabrać ze sobą do busa drobne rzeczy osobiste oraz jeden bagaż podręczny o wadze nieprzekraczającej 5 kg, który: nie przeszkadza innym podróżującym w tym samym czasie Pasażerom i nie naraża ich na niewygodę. Pozostałe bagaże nie stanowiące bagażu podręcznego muszą zostać umieszczone w luku bagażowym.

2.
Z przewozu określonego w ust. 1 są wyłączone:
rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych i sanitarno – porządkowych, w tym:
materiały cuchnące, zapalne, łatwopalne, wybuchowe, żrące, trujące, radioaktywne, rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu przewoźnika, nabita broń palna (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje), przedmioty wzbudzające odrazę.

3.
Rzeczy szczególnie cenne, między innymi takie jak gotówka, czy biżuteria winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

4.
Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje i skargi

1.
Reklamacje i skargi wynikające z realizacji Umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika tj: XpressLane Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 28, 75-211 Koszalin lub pocztą elektroniczną na adres Biura XpressLane : [email protected], w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.

2.
Wszelkie reklamacje i skargi rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Przewoźnika, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera lub usunięcia braków reklamacji.

3.
Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer, jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, następca prawny bądź pełnomocnik.

4.
Reklamacje złożone przez osoby trzecie, nie mające upoważnienia bądź pełnomocnictwa do występowania w imieniu Pasażera nie będą rozpatrywane.

5.
W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, do zgłoszenia reklamacyjnego lub skargi należy dołączyć: oryginały lub kopie dokumentów dotyczących zawarcia Umowy przewozu, w szczególności bilet na przejazd, oraz kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, tak aby można było ustalić przedmiot reklamacji bądź skarg.

6.
W sytuacji, gdy reklamacja lub skarga nie odpowiada warunkom wyżej określonym lub zgłoszone roszczenie nie znajduje potwierdzenia w przesłanych dokumentach, Przewoźnik wezwie wnoszącego reklamację bądź skargę, aby usunął zaistniałe braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w terminie powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy: ustawa z dnia 29 maja 2000 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93; z późniejszymi zmianami).