Klauzula informacyjna RODO

Zależy nam na przejrzystości naszych działań, dlatego w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej “RODO” pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma XpressLane Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 28 75-211, NIP: , REGON: .

2. Adresem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest adres email: office@xpresslane.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Z uwagi na pkt. 3 (powyżej) niniejszego regulaminu Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:
• Imię i nazwisko lub nazwa firmy (opcjonalnie)
• Adres e-mail
• Numer telefonu
• NIP (w przypadku firm)
• Dane dotyczące geolokalizacji przejazdu w wyniku prowadzenia monitoringu GPS w pojazdach przeznaczonych do przewozu osób. Monitoring GPS prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości i w tym samym celu przetwarzane są Państwa dane, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO).

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora i zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora wszelkiego rodzaju usługi.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub do momentu wycofania przez Państwa zgody. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę XpressLane Sp. z o.o., niemniej jednak wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, jeśli dokonano tego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

7. Na podstawie rozporządzenia RODO posiadają Państwo prawo do:
• Dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
• Sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
• Usunięcia swoich danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
• Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
• Przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
• Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 21 RODO)

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych na potrzeby określone powyżej jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy. Nie mniej jednak, konsekwencją nie podania danych osobowych może być niemożność otrzymywania informacji zwrotnej na zapytania ofertowe, niemożność realizacji umowy oraz brak zgody na realizację usług świadczonych przez XpressLane Sp. z o.o. .

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.